OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

PAROCHIAAL KOOR GRIMDE

Donderdag 9 april: geen repetitie in het Kapelhuisje. 
 

...

Lees meer

FERM/KVLV OPLINTER

Het coronavirus houdt ons allemaal in z'n greep. Daarom besloten we bij Ferm Oplinter om ook alle activiteiten van april te annuleren. Heel jammer, maar we weten ook waarom we best opletten. Samen kunnen we dit virus indijken, samen geraken we er wel. Blijf intussen goed zorgen voor jezelf en voor elkaar. Beweeg, trek naar buiten, kook lekker en gezond, bedank iedereen die zich nu extra inzet voor ons en wees ferm.
 

...

Lees meer

St.-Germanuskerk stille aanbidding

Elke zondag van 10.30u tot 11.30u wordt het heilig sakrament ter aanbidding uitgesteld.

Het gaat om stil gebed. En vanzelfsprekend moet er voldoende afstand worden gehouden, maar de kerk is groot genoeg om daaraan te beantwoorden.

Bid met een groot geloof dat de huidige besmetting vlug mag eindigen, maar bid ook voor alle zieken en voor hen die rouwen om het verlies van iemand, om sterkte.

Elke dag is de kerk open voor stil gebed van 9u. tot 17u.

...

Lees meer

SAMANA VISSENAKEN

Het paasfeest  voorzien op woensdag 1 april is afgelast omwille van coronavirus..

...

Lees meer

NIEUWS

EERSTE COMMUNIES VERPLAATST

Beste ouders,

Volgend op de mededeling vanuit het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen door mgr. Koen Vanhoutte omtrent het uitstellen van de eerste communies (sic“De eerste communievieringen zullen in de maanden september en oktober plaatsvinden.”), is er  besloten dat de Eerste communieviering in de Sint-Germanuskerk zal plaatsvinden op zaterdag 19 september om 14.30 uur en in de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerkzondag 20 september om 11 uur.

De datums voor de verdere voorbereiding en repetities voor de Eerste communie moet met de groep catechisten nog afgesproken worden. Wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte brengen.

...

Lees meer

PASEN 2020 … De Heer Jezus leeft

Enkele jaren geleden werd er bij vele Vlamingen een rondvraag gehouden. Een van de vragen was: “Waaraan denk je met Pasen?” Op nummer één als antwoord stond paaseieren, of ook klokken en chocolade. 53 procent dacht aan Jezus Christus en 45 procent aan verrijzenis. Anderen dachten ook aan de paashaas, paaslammetjes en kuikens. Iemand dacht ook dat elk jaar op Witte Donderdag een paus werd gekozen, hij dacht aan de witte rook van de sixtijnse kapel. En een kind stelde dat Jezus verrezen was op de derde dag van de paasvakantie. Dit alles zegt ons  dat niet iedereen bewust is van wat Pasen als feest in oorsprong is. 

Reeds lang voor Christus was Pasen een joods feest: Het vieren van de bevrijding uit de slavernij van Egypte. Voor Christenen werd Pasen het vieren van Jezus opstanding, de gekruisigde op Golgotha die door God hoog verheven werd, die de kruisdood overwon. Ieder jaar de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente viert de wereldkerk het Pasen van Jezus Christus.

Van dat gebeuren is er natuurlijk geen zwart op wit bewijs. De verrijzenis van Jezus is geen straf schouwspel. Er wordt wel verteld dat Maria Magdalena als eerste bij het graf kwam, na de terechtstelling van Jezus, daar kwam ze tot geloof in zijn opstanding. Zij wil niet geloven dat Jezus verloren was voor altijd in de dood, zij gelooft dat God hem niet in de steek laat. Hij geeft ons Jezus om voor altijd bij ons te zijn en niet zomaar enkele jaren toen in Israel. En dat verrijzenisgeloof zal snel uitdeinen als een lopend vuur. Het paasgeloof leeft wereldwijd!
Diegenen die Jezus hadden terechtgesteld hadden zich misrekend, zij dachten na het kruis zal hij voor altijd zwijgen…maar vanaf Pasen spreekt de Heer wereldwijd. Nooit zal hij nog zwijgen, altijd dag en nacht vertellen mensen zijn woorden, ieder ogenblik zijn er ergens wel mensen die rond hem bidden of het brood breken, jawel om hem te gedenken. Dat is uiteraard geen positief wetenschappelijk bewijs van de verrijzenis van Jezus. Het is echter wel een hoogst wonderlijk gebeuren, dat een gekruisigde  de  wereld zal veroveren   en voor enorm veel mensen de grote houvast wordt: de zoon van God en dat reeds twintig eeuwen.

Pasen is voor christenen de basis van alles wat wij in de kerk doen, zonder Pasen zegt sint- Paulus is ons geloof waardeloos. Tot ieder die het horen wil zegt het evangelie: HIJ LEEFT.
Ik wens u allen die grote paasvreugde toe en weet dat je bij de levende Heer altijd terecht kunt, hij ziet u graag zoals je bent.

ZALIG PASEN 2020
Zonepastoor Joris Hardiquest

...

Lees meer

DE SCHEPPING BEHOUDT HAAR SCHOONHEID

Er ligt een zekere stilte over de wereld. Het coronavirus houdt lelijk thuis en bedekt de aarde met een laag verslagenheid, kwetsbaarheid, verdriet en eenzaamheid. Hoe onwennig staan we tegenover deze situatie die we met al onze krachten trachten te bestrijden. Onze bedrijvigheid en gejaagdheid wordt plots aan banden gelegd. Het is net alsof er een vreemdsoortige avond valt over de plek waarop wij allen wonen. Ik denk spontaan aan Mozes en de 10 geboden. Het lijkt wel alsof er iemand van de berg afdaalt met nieuwe geboden. Gij zult niet samenscholen, Gij zult mekaar niet de hand drukken, Gij zult afstand houden van elkaar, Gij zult… Geboden en verboden die God, volgens mij, moeilijk zelf ooit zou kunnen uitspreken. Ze komen van de mens. Maar nu zijn ze nodig om de levenskwaliteit te kunnen blijven garanderen. Het is maar goed dat we er ons aan houden zolang het moet. 

En daarom zit ik thuis, veilig achter glas want ik hoest en heb keelpijn. Om alle risico’s op verdere verspreiding van mijn verschijnselen te vermijden houd ik een paar dagen het huis. Ik leer van minder te moeten doen, ik leer van geduldig te wachten op beterschap, ik leer van niets te forceren. Ik heb blijkbaar nog veel te leren in het leven en weet dat ik vooral terug moet leren van te bidden. Want ik mis de zondagsvieringen, de vreugde van samen te mogen bidden en zingen. Het aanschouwen van jong en oud die samen blijgezind de kerk verlaten, zich gesterkt voelen door het samen luisteren naar het Woord van de Heer. Het kan allemaal even niet. We beseffen nu wel wat het betekent om niet meer bij elkaar te kunnen zijn. 

Plots word ik afgeleid door een koppel pimpelmezen die samen een nestje bouwen in het nestkastje aan mijn tuinhuis. En ik denk: “ Gelukkig behoudt de schepping haar schoonheid.” Ik zie hoe de heggemus scharrelt naar voedsel onder de hagen en de mannetjesmerel uit volle borst fluit vanuit een blokboom. Zijn vrouwtje zoekt naar voedsel en woelt tussen de aarde zodat alle paden tevergeefs werden schoongeborsteld. Hoe de toestand in de wereld ook mag zijn, in geen enkele situatie is God afwezig. We krijgen allemaal de kans om te proeven wat meer aan stilte ons kan bieden. De vastenperiode is op zijn einde en we hopen dat elke beproeving die we nu moeten doorstaan gauw zal voorbij zijn. Elke crisis in een mensenleven laat ook een groeimoment zien. Het leven dat we leidden moeten we onder de loep nemen. Uit elke wanhoop klinkt er ergens wel een boodschap van hoop en nieuw en anders leven. 

Straks luiden opnieuw de feestklokken. Het is Pasen! De schepping blijft haar werk verrichten en een nieuwe en warme relatie met God wordt ons aangeboden. Hij daagt ons uit om na te denken over onze levenswijze. Hij toont ons dat het mogelijk is om een nieuwe wereld op te bouwen zolang we “ja” zeggen tegen de kansen die we krijgen om het leven een betere richting te geven. Het geloof wordt steeds sterker na elke verrijzenis. 

Een zalig Paasfeest!

Hilde Rummens

...

Lees meer

26 MAART 2020: MIJN STILLE BOODSCHAP

Voor het eerst heeft mijn taal geen woorden waarmee ik zou willen verklaren wat ik momenteel voel. Ik ben volkomen analfabeet geworden. Zoveel mensen die in verplicht isolement leven, afgesneden van familie en vrienden, gekluisterd aan een ziekenhuisbed. Stervenden die alleen maar in ogen kunnen kijken die verscholen liggen achter veiligheidsbrillen. Woorden die verstomd klinken vanachter een mondmasker. Onherkenbare figuren, gekleed in groene schorten en hoofddeksels. Wie zijn zij die een troostende hand bieden, een hand gehuld in een bacterievrije fake huid van een plastiek handschoen?

Wat ik wil weergeven ligt helemaal niet in woorden maar in iets dat mijn taal vooraf gaat. Het speelt zich af in mijn hoofd, mijn hart en het is te groot voor klanken en neergeschreven spraak.  Als pastoraal werkende zou ik troostende en hoopgevende woorden moeten bieden aan zieken, stervenden en rouwenden. Het is de stilte die op dit ogenblik het van mij heeft overgenomen. Begrafenisplechtigheden mogen in België enkel nog plaatsvinden in intieme kring. In Italië daarentegen zijn sommige overledenen al gecremeerd voordat de familie op de hoogte werd gebracht van de dood van hun dierbare. 

Bij wie moesten zij die het leven zagen eindigen, zich nabij weten? Waar moesten zij, die wisten dat hun familielid stervende was nog schuilen? Er is alleen maar loslaten, loslaten op afstand zonder enig hechtingspunt. Het is voortaan bouwen aan een nieuwe manier van samenzijn, van samenhorigheid. Hoe lang houden wij de virtuele verbondenheid nog vol wanneer alle fysieke contact onmogelijk blijft?

Laat de wind mijn onuitspreekbare woorden, mijn stille boodschap de wereld indragen en mensen raken. Laten we straks als christenmens onze lessen trekken uit deze benarde tijden waarbij de hele wereld door elkaar werd geschud. Laten we het verschil uitmaken en het wonder van de naastenliefde opnieuw beleven. Ons landje telt een uitgebreid netwerk aan zorgverlening, kan rekenen op talloze mantelzorgers, kortom we doen ons best om mensen bij te staan in ziekte, lijden en verdriet. Wanneer we deze mensen aan het werk zien, kunnen we alleen maar vaststellen dat er niets warmer is dan een mensenhart, dat niets meer troost kan bieden dan een reikende hand, een warme omhelzing, een liefdevol woord. Laten we bewust worden van het feit dat mensen hartverwarmende wezens zijn die tot zovele liefdevolle dingen in staat zijn. Laat deze hele crisissituatie een harde leerschool zijn. Het gaat hier niet alleen over opdoen van kennis maar vooral over het opdoen van een nieuwe levensvorm. Mensen bepalen nu eenmaal met hun creatieve handelen hoe het verder zal evolueren met de mensheid. 

Plots besef ik dat ik mijn gedachten heb laten varen in een vreemd soort van vrijgekomen ruimte. Op het eerste zicht lege ruimte maar bij nader inzien werd ze opgevuld door woorden en gedachten komende van God. God is en zal nooit de afwezige zijn, hoe eenzaam we ons ook mogen voelen.

Met de volheid en goedheid van God wens ik iedereen een hart onder de riem te steken. Tot later, totdat we mekaar weer de hand mogen schudden en elkaar hartelijk terug kunnen verwelkomen.

Hilde Rummens

...

Lees meer

GODDELIJKE ZALIGMAKER HAKENDOVER

Zondag 12 april Pasen 
09.00 u- 17.00 u : De kerk is geopend voor persoonlijk gebed.
De eucharistieviering vanuit Sint- Germanus kan je volgen om 10.30 u. op https://www.kerk-tienen.be/pasen

Maandag 13 april Paasmaandag
De eucharistieviering vanuit onze kerk  kan je volgen om 10 u. op https://www.kerk-tienen.be/paasmaandag

De kerk is niet toegankelijk !

...

Lees meer

HET HOOGFEEST VAN PASEN KRIJGT IN 2020 EEN ANDERE INVULLING

HET HOOGFEEST VAN PASEN KRIJGT IN 2020 EEN ANDERE INVULLING IN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP

Niemand had  dit senario kunnen voorspellen bij de start van 2020. In de kerk stond een grote vuurschaal waaraan we de paaskaars zouden aansteken. Ook dit kan op dit ogenblik niet meer. Maar desondanks denken we aan het licht van die nieuwe paaskaars die ervoor zal zorgen dat morgen de natuur weer wakker zal worden, de vogels zullen zingen vanwege het licht. Zij helpen ons om het licht te bezingen! Licht: het eerste scheppingswoord uit het boek Genesis. Niet de zon, niet de maan, maar goddelijk licht dat leven mogelijk maakt, werd aan onze wereld gegeven van bij het begin. Zoals een kind bij de geboorte het levenslicht aanschouwt opdat het kan leven, zo aanschouwen wij in het licht van de paaskaars het leven van Jezus Christus, die de dood overwon. Uit het vuur ontvangen wij het licht voor de paaskaars. Een jaar lang zal het licht van die kaars ons pad verlichten opdat wij in vuur en vlam raken, in Christus’ naam aanstekelijk leven. Het licht zal ons helpen onze weg als christenen te blijven zoeken. Wij geloven dat in Jezus Christus, het licht in de wereld is gekomen voor alle volkeren, voor alle mensen, waar ook ter wereld. Van dit geloof getuigen wij als we samen bidden voor we een kaars die we nu thuis aansteken. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar allen die ze zo hard nodig hebben en ook naar pater Sylvester in het verre Chicago.

Parochie Sint-Odulphus.
 

...

Lees meer

CONTACTEER ONS