OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

FERM HAKENDOVER-WULMERSUM

Samen met Landelijke Gilde fietsen elke woensdag vertrek om 19.00 u aan de kerk
 

...

Lees meer

K.L.J. OPLINTER

Joepie, we mogen op kamp gaan. We zijn aan het aftellen naar een geweldige tijd in Overijse, de jongsten van 21 tot 28 juli, de anderen van 21 tot 31 juli. Het wordt een ongewoon kamp met ongewone maatregelen, maar wij zijn er zeker van dat dit minstens even leuk zal worden als alle voorbije kampen.
Het inschrijvingsgeld zal wel wat hoger liggen. We hebben meer uitgaven: meer leden dus groter kamphuis, bijzonder poets- en ontsmettingsmateriaal, enz. En minder inkomsten bv. doordat we geen grote evenementen mogen organiseren en er nog geen papierslagen plaats vonden. Maar we kunnen toch democratisch prijzen behouden.
Bereid je alvast voor op die boeiende dagen met sport, spel, gezond eten en veel vriendschap. 

...

Lees meer

HARMONIE OPLINTER

We kunnen niet elke vrijdag bijeenkomen en herhalen in ons lokaal Sinterviven. We kunnen wel elke vrijdagavond om 20 u muziek spelen, speciaal voor de zorgverleners en alle andere mensen die hun steentje bijdragen (leerkrachten, vrijwilligers, mensen die werken in supermarkten enz...) en ook gewoon om iedereen een hart onder de riem te steken. Bedankt aan hen die al meegedaan hebben. Een warme oproep aan alle muzikanten om elke vrijdag live een miniconcertje (of langer mag ook) te spelen. We stellen aangepaste muziek voor, zoals bv ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy (tekening) of ‘Song for Health’ van Steven Verhelst. Hiermede sluiten wij aan bij de ’Hou vol, Wuhan’ gezangen in China, of de balkonconcerten in Milaan tijdens de pestepidemie van 1576. Zet je raam open en laat met de klanken het gevoel van vertroosting en samenhorigheid gedragen worden door de wind. Zo zorgen we dat we niet moeten leven in ‘a ghost town’, een spookstad. Want als er één ding zeker is, dan is het dat een leven zonder muziek voor ons toch moeilijk voor te stellen is.
 

...

Lees meer

GODDELIJKE ZALIGMAKER HAKENDOVER

Kruisoplegging van de vormelingen

Op zondag 8 maart vierden 31 kandidaat-vormelingen de kruisoplegging. De catechisten Lieve Vandervelde en Liesbeth Dumont zijn sinds het begin van het catechesejaar “ op tocht” met hen.
Katleen wouters zorgde voor een mooie viering met aangetaste teksten en muziek.
Door de maatregelen met betrekking tot de coronacrisis heeft het aartsbisdom de nieuwe datum voor het H.Vormsel vastgelegd op zondag 4 oktober 2020. 

Datum eerste communie
De eerste communie met Pinksteren werd afgelast door de maatregelen in het kader van de coronacrisis. De nieuwe datum werd vastgelegd op zondag 20 september 2020.
 

...

Lees meer

NIEUWS

Regeling doopsels

©Jan Abts

Vele ouders hadden reeds afgesproken voor een doopsel voor hun kind, maar door de lock down konden die niet doorgaan.
Vele nieuwe aanvragen dienen zich aan voor de toekomst.
Wij mogen nog geen grote vieringen doen met veel families samen. Wij gaan wel dopen voor wie dat wenst nu maar dan elk afzonderlijk.
Het is wel nodig om u eerst in te schrijven in de dekenij op de Veemarkt, maar ook daar moeten wij nog op afspraak werken. Dus bel liefst 016 81 13 43.
Dan spreken wij bij uw komst daar af voor het doopsel van uw kindje en vullen er ook de nodige documenten in. Ouders die vroeger reeds hun doopaanvraag indienden kunnen nu gewoon een uur van dopen afspreken. Zij hoeven niet meer te komen op voorhand.
De dopen zullen nu in dit systeem een kwartier duren en wij moeten ook de nodige veiligheidsmaatregelen volgen

U hebt de keuze tussen volgende plaatsen:
- St.-Germanus: Hier zijn door het grote aantal dopen twee zondagen na elkaar nl. op 28 juni en  5 juli. Tussen 14u. en 15.30u.
- Goddelijke Zaligmaker Hakendover: Tweede zondag van juli vanaf 14u.
- St.-Genoveva Oplinter: Derde zondag van juli vanaf 14u.
Dank voor uw begrip en beste groeten,

Joris Hardiquest, zonepastoor Tienen

...

Lees meer

EIND JUNI: BIJZONDERE HEILIGENFEESTEN

©Jan Abts

Op het einde van juni zijn er enkele bijzondere feesten.
Het hoogfeest van de geboorte van Johannes de doper, het hoogfeest van de HH Petrus en Paulus, feest van de H.Thomas maar ook het feest van de Patroon van het aartsbisdom de H.Rumoldus.

Johannes de Doper
“De Heer heeft mij vanaf de moederschoot geroepen, vanaf de schoot mijner moeder heeft Hij mijn naam genoemd.” - “Ik stel u aan tot licht van de heidenvolkeren om mijn heil te zijn tot aan het uiteinde der aarde.” (Jesaja 49,1-6)
Jesaja schrijft over het ganse Volk Israël. God heeft te beginnen bij Abraham zich het lot van dit volk aangetrokken. En steeds weer zal Jahwe trachten dit volk te verzamelen om een licht te zijn voor alle volken. Jesaja beseft al dat de boodschap van hoop die de Heer aan hem heeft bekendgemaakt veel verder reikt dan het eigen volk van Israël. 
Binnen de christelijke traditie heeft men deze teksten van Jesaja over de dienaar van Jahwe verbonden met het leven en het werk van Johannes die later de bijnaam ‘de doper’ heeft gekregen. Zes maanden voor de geboorte van Jezus vieren we het feest van de geboorte van Johannes, zoon van Zacharias en Elisabeth. Johannes wordt geplaats in die lange rij van dienaren: aartsvaders, koningen, priesters en profeten, die het volk hebben trachten te verzamelen als één volk van God. Maar ook hem zullen ze niet sparen. Uiteindelijk zal God zijn eigen Zoon zenden. De taak van Johannes is de paden recht te maken, de komst van de Zoon voor te bereiden, de harten ontvankelijk te maken voor het woord dat reeds midden onder ons woont. En uiteindelijk zal Johannes Jezus aanduiden als het Lam Gods. “Hij die na mij komt is sterker…”

Petrus en Paulus
De eerste prediking van Petrus zal hierin bestaan: Jezus aan te duiden als degene die verrezen is, die niet kon worden vastgehouden door de dood (Hand. 2,22-24) en ervoor zorgen dat ieder die in Hem gelooft de gave van de Geest kan ontvangen.
Paulus zal Jezus onmiddellijk  verbinden met de Hemelse Vader: “Deze is de Zoon van God – Deze is de Messias” (Hand.9,20-22)
Petrus en Paulus worden samen gevierd op 29 juni als de pijlers van de kerk. Petrus , de rots, meestal afgebeeld met de sleutels van het koninkrijk van God. In de volksmond Sint Pieter die aan de hemelpoort ons staat op te wachten. Paulus, vaak afgebeeld met een boek in de ene hand en een zwaard in de andere, zijn prediking richtte zich voorbij de grenzen van het volk van Israël. De boodschap van heil, van verlossing, van opstanding moest verspreid worden over de grenzen van volk, ras of taal. Maar steeds wordt verwezen naar de Zoon van God, die de dood heeft overwonnen.

Apostel Thomas
Het is niet steeds eenvoudig om dit mysterie aan te nemen, niet gemakkelijk om zonder materiële bewijzen aan te nemen dat er voor God geen grenzen zijn in de liefde, dat zelfs de afgrond van de dood door de Zoon is overwonnen opdat wij zouden leven. Maar als we ons overgeven aan Jezus zelf, als we Hem durven opwachten, Hem de kans geven binnen te treden in ons leven, dan is Hij zeer ontwapenend. “kom hier met je hand, en leg die in mijn zijde” waarop Thomas Jezus herkent en van Hem getuigt: “Mijn Heer en mijn God”. (Joh.20,27-28) De evangelist Johannes die het gebeuren met Thomas heeft opgetekend besluit: “maar deze (tekenen van Jezus) zijn opgetekend, opdat gij moogt geloven, dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt bezitten in Zijn Naam.” (Joh.20,31)

H. Rumoldus
Een laatste figuur in het rijtje heiligen die we rond eind juni vieren en die voor onze streken belangrijk was, is de heilige Rumoldus, patroon van ons aartsbisdom Mechelen-Brussel. Zijn voorspraak werd ingeroepen voor besmettelijke ziekten en koorts volgens de volkstraditie. In tijden van Corona misschien een kans om deze Patroon wat op te waarderen. Het bijzondere aan deze Ierse bisschop is dat hij, na een pelgrimstocht naar Rome, zich in onze streken heeft gevestigd om te leven als kluizenaar. Zo heeft hij kunnen getuigen van de onmetelijke schat die hij in het geloof had ontdekt. Later zou hij worden vermoord omwille van de vermeende schat in geldwaarde die hij zou bezitten. Maar in feite was het zijn geloof dat maakte dat hij ieder mens met respect en eerbied behandelde. Zo zou hij een billijke vergoeding betalen aan de bouwvakkers die op zijn woord een kleine kerk bouwden rond Mechelen. Het leven van iemand die gelooft dat Jezus de Messias is wordt wel eens door elkaar geschut. De consequenties vragen vaak een ommekeer, een bekering.

God heeft ook mij geroepen vanaf de moederschoot. Hij heeft jou en mij bij onze naam genoemd. Je noemt iemand maar bij de naam als deze persoon iets betekent, omdat er liefde uitgaat naar die persoon. Laten we deze liefde van God die ons bij onze naam noemt, eren door de namen te noemen van hen die met hun leven getuigenis hebben afgelegd van Jezus die voor ons zijn leven heeft gegeven. Laten we Johannes de doper, Petrus en Paulus, Thomas, maar ook de vele gekende en minder gekende heiligen zoals Rumoldus eren om Gods grote daden.

Diaken Jan Abts

...

Lees meer

MISDIENAARS (KLEREN) WORDEN ONTSMET

Zaterdag 13 juni werd alles in gereedheid gebracht voor de viering van de eucharistie op zondag 14 juni.  Ook de grotere misdienaars waren paraat, zij zullen hun dienst hernemen, rekening houdend met de nodige maatregelen. 
 

...

Lees meer

HEROPENING KERK OPLINTER

Dank aan allen die de kerk geschikt hebben gemaakt om opnieuw Eucharistie te vieren, en om het verloop ook letterlijk in goede banen te leiden. Zoals u weet is door de strenge veiligheidsnormen het aantal aanwezigen sterk beperkt.
Bij het ’heropenen’ speelde onze organist Pachelbel’s variaties op een koraal, waarvan de tekst wel enigszins toepasselijk is.

Tekst
Werde munter, mein Gemüte,
und ihr Sinnen geht herfür,
dass ihr preiset Gottes Güte,
die er hat getan an mir,
da er mich den ganzen Tag
für so mancher schweren Plag
hat erhalten und beschützet,
dass mich Satan nicht beschmitzet. 

Vrije vertaling
Wees verheugd, gij mijn gemoed,
en verstand, denk gij eraan 
dat ge God prijst voor het goed
dat Hij aan mij heeft gedaan:
daar Hij mij de ganse dag
voor zo menig zware plaag
heeft behouden en behoed,
zodat Satan mij niets doet.

...

Lees meer

OVERLEDEN: KONINKLIJKE FANFARE SINT-ISIDORUS

Op 23 mei is onze oudste muzikant, Georges Pierlet, overleden.
Georges was decennialang met voorsprong onze trouwste muzikant: steevast bij de eerste aanwezigen op de repetities, en niet zelden ook bij de laatsten na de repetitie.
Georges verstond de kunst om schijnbaar moeiteloos meer dan één generatiekloof te overstijgen. Hij was een vriend van alle muzikanten, van jong tot oud. Met zijn eeuwige glimlach en optimisme zal hij voor eeuwig in onze harten voortleven.

Nog geen twee weken later, kregen we helaas alweer droevig nieuws: op 4 juni verloren we ere-muzikant, Paul Kinnaer, de schoonvader van muzikant Wim Grossen. Paul heeft als muzikant, als bestuurslid, en als auteur van het fanfareboek en van talloze artikels in het Isidoruske letterlijk en figuurlijk mee de geschiedenis van onze fanfare geschreven.

De muzikanten en de bestuursleden van de Koninklijke Fanfare Sint-Isidorus Hakendover-Wulmersum bieden aan beide families hun oprechte deelneming aan.

...

Lees meer

OVERLEDEN: ZANGKOOR SINT-CECILIA

In korte tijd zijn twee leden van het zangkoor Sint-Cecilia Hakendover van ons heengegaan.
Op 23 mei is Georges Pierlet overleden, op 4 juni Paul Kinnaer (ere- voorzitter). Allebei hebben ze zich jarenlang ingezet voor ons koor. Voor een repetitie, eucharistieviering of uitvaart, altijd kon je op hen rekenen. Hun basstem zal gemist worden in het koor.  Paul Kinnaer hield de archieven van het zangkoor nauwgezet bij. Voor meer informatie over het ontstaan en belevenissen van het koor kon je bij hem terecht. Onze koorleden konden helaas geen afscheid nemen. In naam van gans het zangkoor Sint-Cecilia wil ik als voorzitter Georges en Paul  bedanken voor hun inzet en toewijding. Oprechte deelneming aan beide families.
Guido Vanhelmont

...

Lees meer

CONTACTEER ONS